هتل بین المللی پارک ارومیه

Image

تصویب ضوابط عرصه و حریم سه بنای تاریخی آذربایجان غربی

admin 1398/10/03

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی در جلسه ای شورای عالی ضوابط حرایم بناهای تاریخی که دیروز اول دیماه در  محل اداره کل ثبت و تعیین حریم وزارتخانه متبوعبرگزار شد ، ضوابط و نقشه های مربوط به سه بنای تاریخی آذربایجان غربی مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس این گزارش پیرو ارسال نقشه ها و مستندات مربوط به عرصه و حریم سه بنای تاریخی آذربایجان غربی : قره کورپی ماکو، پل ممیند نقده و کلیسای هفتوان سلماس به وزارتخانه متبوع ، جلسه بررسی  ضوابط پیشنهادی، تشکیل شد.

بر همین اساس در این جلسه که با حضور مدیر کل ثبت و تعیین حرایم آثار وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی و کارشناس ثبت استان و هم چنین تعدادی از کارشناسان و صاحبنظران برگزار شد ؛ پس از مطرح کردن مستندات و بررسیهای همه جانبه، در نهایت نقشه ها و ضوابط پیشنهادی مربوط به عرصه و حریم سه بنای تاریخی فوق الذکر به تصویب و تایید اعضاء شورا رسید.

گفتنی است با احتساب این سه بنا، هم اکنون تعداد 90 بنا و محوطه تاریخی استان آذربایجان غربی ضوابط عرصه و حریم مصوب دارند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی در جلسه ای شورای عالی ضوابط حرایم بناهای تاریخی که دیروز اول دیماه در  محل اداره کل ثبت و تعیین حریم وزارتخانه متبوعبرگزار شد ، ضوابط و نقشه های مربوط به سه بنای تاریخی آذربایجان غربی مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس این گزارش پیرو ارسال نقشه ها و مستندات مربوط به عرصه و حریم سه بنای تاریخی آذربایجان غربی : قره کورپی ماکو، پل ممیند نقده و کلیسای هفتوان سلماس به وزارتخانه متبوع ، جلسه بررسی  ضوابط پیشنهادی، تشکیل شد.

بر همین اساس در این جلسه که با حضور مدیر کل ثبت و تعیین حرایم آثار وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی و کارشناس ثبت استان و هم چنین تعدادی از کارشناسان و صاحبنظران برگزار شد ؛ پس از مطرح کردن مستندات و بررسیهای همه جانبه، در نهایت نقشه ها و ضوابط پیشنهادی مربوط به عرصه و حریم سه بنای تاریخی فوق الذکر به تصویب و تایید اعضاء شورا رسید.

گفتنی است با احتساب این سه بنا، هم اکنون تعداد 90 بنا و محوطه تاریخی استان آذربایجان غربی ضوابط عرصه و حریم مصوب دارند.