آتشكده، پرستشگاه زرتشتیان می باشد كه آتش را در جایی خاص از آن قرار می دهند و مراسم دینی خود را در برابر آن انجام می دهند. ایرانیان باستان تا قرن 4 قبل از میلاد در فضای باز به نیایش می پرداختند. نخستین بار اردشیر دوم هخامنشی دستور داد تا نیایشگاه سقف دار بسازند. آتشكده ها چهار تاقی هایی گنبد دار می باشند. آتشكده های بسیاری در ایران باستان بنا شده بود كه پس از ورود اعراب به تدریج تخریب شدند و به جای برخی از آنها مسجد ساخته اند. اما برخی از آن آتشکده ها هنوز برجای مانده اند. “تمر” یکی از آن هاست که به احتمال زیاد در دوره هخامنشی  و به فاصله سال های 530 – 550 پیش از میلاد بنا شده است.

آتشكده تمر در دو كیلومتری قریه تمر یا تماره واقع شده است. از این آتشكده در حال حاضر فقط آثاری باقی مانده است.

با اقامتی خاطره انگیز در هتل بین المللی پارک، سفر به “شهر آب” و باز دید از جاذبه های آن را به تجربه ای شیرین تبدیل نمایید.  

مسیر دسترسی به آتشكده تمر: ۲ كیلومتری قریه تمر، واقع در ۱۸ كیلومتری غرب جاده ارومیه – سلماس، از توابع محال انزل.

https://www.google.com/maps/place/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@38.1072498,44.9365749,12.08z/data=!4m6!3m5!1s0x40104d85c5573ce3:0x812fe23992da03e7!8m2!3d38.1182377!4d44.8830056!16s%2Fm%2F0yp3mq_

خبرهای مرتبط