بنایی است تاریخی در روستای امام‌زاده ارومیه که مقبره دو تن از امامزادگان (محمد و ابراهیم) می باشد. این امامزاده از مهم ترین امامزاده های استان و بنایی متعلق به دوران زندیه و قاجاریه می باشد.

امامزاده بکشلو حاوی پلانی مستطیلی شکل است و گنبدی مرکزی دارد که بر روی چهار جرز قوسدار قرار گرفته است. مصالح بکار رفته در این بنا از سنگ و آجر می باشد. تقسيم‌بندی و تركيبات معماریِ نمای داخلی مقبره بسیار جالب و دلنشین است. بنا با كاشی‌های آبی‌رنگ تزئین شده است.

امامزاده بکشلو به احتمال زياد به جای مقبره قديمی‌تری ساخته شده است.

مسیر دسترسی به امامزاده بکشلو

 10 کیلومتری شرق  ارومیه، 5 کیلومتری جاده ارومیه – مهاباد.

https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%88+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%E2%80%AD/@37.5302778,45.2091667,15z/data=!4m6!3m5!1s0x401ab2eec31ec3e7:0x3ed8ab0b695d3afe!8m2!3d37.5302778!4d45.2091667!16s%2Fg%2F11gfjb_x6k?entry=ttu

خبرهای مرتبط