ارومیه شهری باستانی است و تاریخ آن به دوران باستان بازمی‌گردد. از همان دوران، ارومیه ناحیه ای مهم شناخته می‌شود.

ارومیه شهری در شمال غربی ایران است که تاریخچه ای طولانی‌ دارد و به عنوان یکی از شهرهای باستانی مهم در ایران شناخته می‌شود.

دوره باستان:

ارومیه در دوران باستان به “تسپو” یا “ترپه” مشهور بود. در سده‌های قبل از میلاد، امپراتوری‌هایی چون آشور، اورارتو، و اشکانیان بر این ناحیه تاثیر گذارده اند.

دوره هخامنشیان:

در زمان امپراتوری هخامنشی، ناحیه ای با اهمیت بود.

دوره یونان و سلوکیان:

در دوره سلوکیان، این شهر به  “اربلا” معروف بود.

دوره ساسانیان:

ارومیه در دوره ساسانیان نیز ناحیه‌ای مهم محسوب می شد.

دوره اسلامی:

با ظهور اسلام، ارومیه به تدریج زیر نظر حکومت اسلامی قرار گرفت.

دوره قرون وسطی:

ارومیه در دوره قرون وسطی شاهد حکومت های مختلفی نظیر سلجوقیان، ایلخانیان، و تیموریان بود.

دوره صفویه و قاجار:

در دوره صفویه و قاجار، ارومیه یکی از نقاط استراتژیکی ایران بود و نقطه تلاقی اقلیم‌های مختلف به شمار می رفت.

دوره معاصر:

در دوره معاصر، ارومیه، شهری مهم و توسعه یافته از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود.

بعد از تأسیس جمهوری اسلامی، ارومیه به عنوان شهری صنعتی، تجاری و فرهنگی مطرح است و سهمی بسزا در اقتصاد، و زندگی اجتماعی ایران دارد.

خبرهای مرتبط