کج کردن یا جهت دادن چهره در زبان بدن، حرکتی مهم است که می‌تواند نشانه‌دهنده احساسات، موقعیت ها، یا نگرانی‌های مختلف باشد. این حرکت می‌تواند به شکل‌ها و معانی مختلفی اتخاذ شود. کج کردن چهره به جهتی خاص، می تواند نشانه‌ای از تمرکز، علاقه، یا انگیزه باشد.

از معانی کج کردن یا جهت دادن چهره

جهت دادن به بازدید کننده:

چرخش چهره‌ میهمان به سمت شما می تواند نشانه‌ای از توجه، علاقه، یا احترام باشد و آمادگی وی را برای گفتگو یا تعامل با شما نشان دهد.

جلوگیری از تعامل:

وقتی فرد چهره‌اش را از شما دور می کند و به جلو یا سمت دیگری می چرخاند، به معنای این است که علاقه ای به تعامل با شما ندارد.

نشان دادن احساسات منفی:

کج کردن چهره ممکن است نشانگر ناراحتی، عصبانیت یا نارضایتی باشد.

تعبیرهای فیزیکی:

گاهی کج کردن چهره، تعبیرهای فیزیکی خاصی دارد؛ خم کردن چهره به سمت پایین می‌تواند نشانگر آشکارسازی یا حالت ناامیدی باشد.

حالت تعجب یا سوال:

کج کردن چهره‌ و بالا بردن ابروها، حرکتی است که نشانگر تعجب، و سوال می باشد.

نکته مهم: هر حالت یا جهت حرکت چهره را باید در کنار سایر حرکات زبان بدن و متن گفتار به شکل کلی ارزیابی نمود، زیرا هر حرکتی با مفهومی خاص همراه است و بستگی به عوامل متعددی دارد. توجه به نشانه‌های زبان بدن میهمانان جهت ارتقای خدمات در هتل، اهمیت زیادی دارد و تجربه اقامت میهمانان را بهبود می بخشد. البته نظرسنجی و گفتگوی مستقیم با میهمانان نیز برای درک بهتر احوال و نیازهای آنها  ضروری است.

خبرهای مرتبط