شگردهای دستیابی به درآمد پایدار در هتلداری

هتل ها برای دستیابی به درآمدی پایدار در دنیای نوآوری ها و هتلداری علمی باید روش های نوین را به کار گیرند و از به روزترین تکنولوژی ها استفاده نمایند.

 هتلداری در بازه کنونی یکی از شاخه های علمی به حساب می آید از این حیث در دنیای نوین با تکیه بر روش های سنتی و غیر علمی نمی توان پاسخ گوی گردشگرانی بود که از بینشی وسیع در این زمینه برخوردارند. گردانندگان صنعت هتلداری برای حضوری فعال در این عرصه نیازمند مشاورانی آگاه و متخصص اند که از عهده بازاریابی و تبلیغات به خوبی بر آیند و این صنعت نوپا را به سمت و سویی توسعه یافته سوق دهند.   

دستیابی به سیستم پیام رسانی قوی و تجارت الکترونیکی پیشرفته، سر رشته داشتن از فنون بازاریابی و سبک طراحی داخلی از مواردی اند که  اصولی بنیادین در مدیریت علمی هتلداری محسوب می گردند. بهبود سطح کمی و کیفی خدمات به گردشگران، همکاری و هماهنگی میان هتلداران را می طلبد.

هتل از مهم ترین مکان های توریست پذیر بوده و با فعالیتی سازنده و مؤثر در دنیای مجازی اساسی ترین گام ها را در صنعت گردشگری بر می دارد. شناساندن جاذبه های تاریخی و گردشگری ارومیه به توریست ها باعث جذب بیشتر آن ها شده و نوعی سرمایه گذاری محسوب می گردد.

 طراحی بسته های تبلیغاتی برای شناساندن آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری شهر ارومیه امری حیاتی می باشد این در حالی است که استاندارسازی هتل ها نیز بسیار اهمیت دارد زیرا این دو به عنوان زیرساخت های گردشگری مکمل هم بوده و رشد یکی در گرو توسعه دیگری است. تا مادام که جاذبه ای در کار نباشد سفری صورت نمی گیرد و هرگونه سیر و سیاحتی نیز  پیش نیازی چون هتل را می طلبد. واضح و مبرهن است که هتلداران برای پیشرفت در این صنعت  ضروری است که استاندارهای خود را با معیارهای جهانی مطابق سازند و پیشرفت  و استاندارد سازی هتل را در صَدر برنامه های خویش قرار دهند.

خبرهای مرتبط