زبان بدن در تشریفات هتلداری نقشی بسزا دارد، زیرا بدون نیاز به کلام، ارتباطات بین فردی را بهبود می بخشد و بر تجربه میهمانان هتل موثر است.   

مواردی از زبان بدن:

تغییرات چهره:

لبخند و گشاده رویی منجر به ایجاد حال و هوایی مثبت و احساسی خوشایند در میهمانان گردد و فضایی گرم و صمیمی را در هتل پدید آورد.

حرکات ملایم:

بهره گیری از حرکات ملایم و طبیعی دست و بازو راهی برای انتقال احساسات، انرژی مثبت، و صمیمیت است.

موقعیت بدن:

نحوه ایستادن مناسب و حرکت توام با اعتماد به نفس نشان دهنده حرفه ای بودن کارکنان و اطمینان آن ها می باشد.

ژست های باز:

به کارگیری ژست های باز و دوستانه، حسن نیت و آمادگی کارکنان را برای خدمت به میهمانان نشان می دهند.

توجه به اشارات زبان بدن میهمانان:

باید به نشانه ها و اشارات زبان بدن میهمانان دقت کرد و واکنش متناسب با آن را برگزید.

ارتباط چشمی:

نگاه مستقیم:

برقراری تماس چشمی مستقیم در ارتباط بین فردی نشانگر توجه و احترام به میهمانان است.

پرهیز از نگاه فراری: از نگاه به سمت دیگران یا موارد دیگر باید پرهیز نمود و بدینسان احترام به میهمانان را افزایش داد.

توجه به جزئیات:

لباس‌ها و تزئینات: با استفاده از لباس‌ها و تزئینات، حرفه‌ای بودن خود را نشان دهید.

حرکات آرام و محترمانه: حرکات نشان دهنده نظم و انضباط را در زبان بدن خود جای دهید.

احترام به فاصله شخصی:

تعیین فاصله مناسب: در ارتباط با میهمانان فاصله مناسب را رعایت کنید تا احترام به فاصله شخصی آنها را به نمایش بگذارید.

نکته مهم: فرهنگ مشتریان همواره باید مد نظر قرار گیرد و زبان بدن متناسب با آن تنظیم گردد.

خبرهای مرتبط