رودخانه شهرچای یا برده سور ارومیه از رودخانه‌های دائمی ایران است که با امتداد شمال شرقی- جنوب غربی از ارتفاعات کوه‌های کان کبوتر در کردستان و کوه مرزی شهیدان سرچشمه می‌گیرد. با پیوستن رودی از ارتفاعات مرز ایران و ترکیه به آن، دره‌ای را در بلندی‌های کان کبوتر حفر می کند و در ادامه مسیر، وارد بَرده سور می شود. این رود پس از سیراب نمودن برده سور و دریافت رگه‌هایی چند به آبیاری باغات و زمین‌های کشاورزیِ اطرافِ ارومیه می پردازد و به روستای بند در نزدیکی شهر ارومیه می‌رسد.

رودخانه شهرچای بعد از عبور از روستای بند، به ارومیه وارد می‌گردد و با عبور  از وسط شهر، طراوت و سرزندگی را برای آن به ارمغان می آورد. شعبه ای از این رود برای آب شربِ “شهر آب” مورد استفاده قرار می گیرد. سایر انشعاباتِ رود به راه خود ادامه می دهد و از شهر ارومیه خارج می‌گردد تا این که در منطقه‌ای به نام دماغه حصار به دریاچه ارومیه می‌ریزد.

علت نامگذاری شهرچای و یا ارومیه رود به دلیل عبور این رودِ پرآب از دل شهر است.

خبرهای مرتبط