به مجموعه ای از رویکردهای استراتژیکی که با هدف بهبود تجربه مشتریان از هتل و برقراری ارتباط موثر با آن ها انجام می گیرد، مدیریت ارتباط با مشتری .

اصلی ترین هدف ارتباط

سامان دهی مراوده با مشتریان مشتمل بر مواردی چون پذیرش دقیق، ارائه خدمات با کیفیت، افزایش رضایت و نگه داشت مشتریان، و پاسخگویی به نیازها و انتظارات آنان است. چنین فرایندی بستگی به جمع آوری، ذخیره، تحلیل اطلاعات مشتریان، و تعامل با آن ها دارد. اصلی ترین هدف “CRM” شکل دهی ذهنیتی مثبت و منسجم برای میهمانان است.

تضمین خدمات

با استفاده از فناوری ها، سیستم های اطلاعاتی و روندهای بهینه سازی، به نیازها و ترجیهات مشتریان بیشتر می توان پی برد و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده را تضمین نمود.

بهینه سازی ارتباط

برای مدیریت بهینه این ارتباط، باید استفاده بهتر از فرایندها، بهره وری از فناوری های مدرن، و توجه به نیازها و انتظارات مشتریان را مدنظر قرار داد.

خبرهای مرتبط