در وزن 70 کیلوگرم:

در یک هشتم نهایی، مرتضی قیاسی 4 بر 1 ابوالفضل حاجی پور را شکست داد. محمد قاسمعلی 4 بر 3 سیاوش احمدزاده را مغلوب ساخت. علی رضایی 10 بر صفر زائد سلیحی از افغانستان را برد و محمد بخشی 6 بر صفر از سد عرفان نجف نژاد گدشت.

رضا مقتدر 5 بر 1 سجاد جوکار را از پیش رو برداشت.

رحمان رحیم پور 6 بر 5 از محمدامین ادهمی کشتی را برد.

امیررضا اکبرزاده 10 بر صفر بر یوسف مصطفی سلمان از عراق پیروز شد.

و علی اکبر زرودی 3 بر 1 امید صادقی را شکست داد.

در یک چهارم نهایی:

محمد بخشی 2 بر 1 مرتضی قیاسی را شکست داد.

امیررضا اکبرزاده 8 بر صفر رضا مقتدر را مغلوب ساخت.

رحمان رحیم پور 12 بر 8 علی رضایی را برد.

و علی اکبر زرودی 2 بر 1 محمد قاسمعلی شکست داد.

در نیمه نهایی این وزن، علی اکبر زرودی با رحمان رحیم پور رقابت خواهد کرد و محمد بخشی با امیررضا اکبرزاده کشتی خواهد گرفت.

خبرهای مرتبط