ارومیه اقلیمی است  کهن با آثار تاریخی بسیار که نشان دهنده ملت ها و فرهنگ های مختلف در آن است. ارومیه را از آن رو شهر هفتاد دو ملت می دانند که ادیان، باورها و آئین های گوناگون در آن از جایگاه خاصی برخوردارند و به گونه ای احترام آمیز با صاحبان آن رفتار می شود. آئین یکتا پرستی زردشت اولین بار در این مرز و بوم رایج شد. پس از رواج آئین زرتشتی، دین های مسحیت و اسلام هم  در این شهر نشو و نما یافتند. وجود این دین ها اقتضا می کرد که بناهای مذهبی متعددی دراین شهر به  وجود آید. کلیساها از این قبیل اند که در شمار آثار دیدنیِ جهانی هم قرارگرفته‌اند.

کلیسا به معنی گردهمایی و اجتماع انسان‌هایی است که عقاید مذهبی مشترکی دارند. اما در اصطلاح به عبادتگاه مسیحیان یا جامعه مذهبی مسیحی کلیسا گفته می‌شود. کلیسا در زبان فارسی برگرفته از واژه یونانی “اکلسیا” به معنی جماعت یا انجمن است.

کلمه کلیسا در زبان فارسی از  واژه یونانی “اکلسیا” گرفته شده است که به معنی “جماعت” یا “انجمن” می باشد.

همزیستی باستانی مسیحیان و مسلمانان در ارومیه، به پیدایش کلیساهای متعددی در این مرز و بوم منجر شده است.

کاربردهای رایج کلیسا:

1. مجمع ایمانداران مسیحی؛

2. ساختمان عبادتگاه مسیحیان.

خبرهای مرتبط