“کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام”

گرامی داشت یاد و نام شادروان “حاج اسکندر اسکندری”

بنیان گذار هتل بین المللی پارک

  چهل روزی که چهل سال گذشت.

  روزها ناباورانه و بدون حضور اَبرمَردی سپری شد که نماد عینی سخاوت و نیکوکاری بود.

چهل روز از غروب غم انگیز پدری بزرگوار گذشت و چهل ها خواهد گذشت، ولی یاد عزیزش همچنان در اذهان باقی خواهد ماند.

سخت است پذیرفتن لبخندها و مهربانی های مردی در زیر خاک، اما آنچه این داغ سنگین را تحمل پذیر می نماید؛ جاودانگی یادش و ماندگاری نام و نشانش است که ره آورد یک زندگی پرثمر و باشکوه است.

روحشان شاد و یادشان گرامی

خبرهای مرتبط