گردشگری پایدار (Sustainable tourism) مفهومی است کامل که به مسائل اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، و توجه به بهبود تجربه گردشگران و رفع نیازهای جوامع میزبان می پردازد.

با دستیابی به گردشگری پایدار، صنعت گردشگری ضمن سوددهی اقتصادی، تأثیر چندانی بر جامعه میزبان و محیط زیست نخواهد داشت.

صنعت گردشگری در قرون اخیر، توسعه ای روزافزون داشته و به یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمد جهانی تبدیل شده است. طوری که چرخش غیرمستقیم پولی به دور محور صنعت گردشگری تأثیرگذارتر از درآمدهای مستقیم بر اقتصاد جهانی شده است.

گردشگری پایدار

سبک و سیاقی که در آن گردشگران تلاش می کنند تا اثرات مثبت سفر را بر روی محیط زیست، جامعه و اقتصاد افزایش دهند. به این شیوه از سفر، گردشگری مسئولانه اطلاق می گردد که منجر به گردشگری پایدار می شود.

هدف از گردشگری پایدار، حفظ و حراست منابع سرمایه گذاری شده در زمینه فعالیت های گردشگری است؛ کسب و کارهای مختلف را بر اساس آن تنظیم می کنند و جهت حفظ داشته ها، حفاظت از محیط زیست را رواج می دهند.

خبرهای مرتبط