گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین صنعت جهان، بیشترین نقش را در تعامل بین انسا‌ها و ایجاد تفاهم بین‌ملل و صلح و دوستی جهانی داشته است و مجموعه روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهمی را ایجاد کرده است. به همین دلیل سازمان جهانی گردشگری روز ۲۷ سپتامبر را روز جهانی گردشگری اعلام کرده و آن را جشن می‌گیرد.

اساسنامه این روز در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۷۰ به تصویب سازمان جهانی گردشگری رسید. انتخاب و تصویب این روز نقطه عطفی در گردشگری جهانی محسوب می‌شود. هدف از گرامی داشت چنین روزی، بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان است.

سازمان جهانی جهانگردی در سال ۲۰۲۰ با شعار “جهانگردی و توسعه روستایی”از توانایی منحصر به فرد این بخش در ایجاد توسعه اقتصادی و فراهم آوردن فرصت هایی در خارج از شهرهای بزرگ، از جمله در آن جوامعی که در غیر این صورت ترک خواهند شد، صحبت به میان آمده است.

خبرهای مرتبط