در کشتی های مقدماتی، احمد بذری 10 بر صفر سردار والی نادری از افغانستان را پشت سر گذاشت.

فرهاد بطوایی 5 بر 2 آرمان کاظمی را از شکست داد.

مهدی حاجیلوئیان 7 بر 3 دانیال شریعتی نیا را برد.

علیرضا رکابی 4 بر 1 امید کریمی را از پیش رو برداشت.

امیرحسین فیروزپور 7 بر 2 ابوالفضل بابالو را مغلوب ساخت و مجید کرمی 14 بر 3 علی هانی چالوب از عراق را شکست داد.

خبرهای مرتبط