به آثار و صنایعی که با دست و ابزارهای دستی انجام می شود و ریشه در فرهنگ، هنر، بینش، و ذوق مردم هر منطقه دارد، صنایع دستی می گویند.

شورای صنایع دستی اولین بار در خرداد ۱۳۴۷ ه. ش تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا کمک به صنعتگران و تشویق آن ها، حفظ و تقویت صنایع دستی، و ایجاد همبستگی میان صنعتگران جهان بود.

در ساخت صنایع دستی، موادی مورد استفاده قرار می گیرد که بومی بوده و معرف ویژگی های قومی و فرهنگی هر منطقه می باشند.

مبادله این صنایع، ارتباط فرهنگی میان جوامع را گسترش و  بهبود می بخشد.

صنایع دستی، با زبان بی زبانی تاریخ، تمدن، هویت، و هنر ایرانیان بازگو می نماید و در زمانه استیلای تکنیک بر روح انسان، لطافت را برای زندگی امروزی به ارمغان می آورد.

خبرهای مرتبط