رقابت های روز نخست چهل و سومین دوره کشتی آزاد جام تختی ارومیه در پنج وزن نخست به پایان رسید و نفرات برتر مشخص شد.

در روز آغازین مسابقات، محمدنژاد جوان (در وزن 57 کیلو احمد)، محمدرضا شکری(در وزن 65 کیلو)، محمد بخشی (در وزن 70 کیلو)، علی اکبر سوادکوهی (در وزن 79 کیلو) و محمدمبین عظیمی (در وزن 92 کیلو) عناوین نخست را به خود اختصاص دادند.

چهل و سومین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی از صبح دیروز آغاز شد و  با معرفی نفرات برتر پنج وزن نخست به پایان رسید.

در حساس ترین مسابقه پنج وزن نخست، علی سوادکوهی بر محمد نخودی چیره شد و عنوان نخست را کسب کرد.

نتایج دیدارهای برگزار شده در فینال:

در وزن 57 کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان 7 بر 6 میلاد والی زاده را برد.

در وزن 65 کیلوگرم محمدرضا شاکری 9 بر 2 ابراهیم الهی را مغلوب ساخت.

در وزن 70 کیلوگرم محمد بخشی 2 بر 1 علی اکبر زرودی را شکست داد.

در وزن 79 کیلوگرم علی سوادکوهی 4 بر 3 محمد نخودی را پشت سر گذاشت و در وزن 92 کیلوگرم محمدمبین عظیمی 5 بر 2 محمدجواد ابراهیمی از پیش رو برداشت.

خبرهای مرتبط