چشمه ای در هشتیان وجود دارد که آب گوارای آن از زیر زمین می جوشد و  گاز دار است. باوری مبنی بر شفا بخشی آب این چشمه وجود دارد. عده ای از کارشناسان و اهالی منطقه، آب معدنی هشتیان را جهت دفع سنگ کلیه و درمان برخی از بیماری ها مناسب می دانند.

مسیر دسترسی به چشمه آب معدنی هشتیان: حدودِ ۷۰ کیلومتری شهر ارومیه، نزدیکی جاده روستای هشتیان.

https://www.google.com/maps/search/%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87+%D8%A2%D8%A8+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%E2%80%AD%E2%80%AD/@37.8754069,44.9613247,10z

خبرهای مرتبط