در کشتی های مقدماتی این وزن:

سبحان رحمانی 6 بر 2 بهروز حیدری را از پیش رو برداشت.

پیمان حقی کپته 11 بر 2 علی کریمی را شکست داد.

امیرحسین حسینی 4 بر 1 حسین ابوذری را مغلوب ساخت.

عرفان الهی 10 بر صفر سجاد چهاردلی را برد.

حسین محمدآقایی 13 بر 2 رومال رجبی از افغانستان را پشت سر گذاشت.

و حسن عباس پور 10 بر صفر قطیبه مصطفی سلمان از عراق را شکست داد.

خبرهای مرتبط