فرایندی با ابعاد گوناگون

خدمت رسانی به میهمانان هتل فرآیندی با ابعاد گوناگون است و  نیاز به توانمندی‌ها و مهارت‌های زیادی دارد.

یکی از مهم ترین انواع توانمندی ها در  ارتباط با میهمانان، مهارت چهره گری و ادبیات در خدمت رسانی است. چهره‌گری به معنی میزبانی و خوش‌رویی با میهمانان می باشد. زمانی که یک پرسنل با خوشرویی و لبخند محیطی دوستانه را در هتل ایجاد می‌کند، به مهارت چهره‌گری روی آورده است. تمام کارکنان باید توانایی ایجاد رابطه ای گرم و مثبت با میهمانان را داشته باشند.

خوشرویی و رفتار مؤدبانه

مهارت چهره‌گری و ادبیات در ارائه خدمات امری حیاتی است. ایجاد فضای دوستانه و مهمان‌نوازی با لبخند و انرژی مثبت میسر است. چهره‌گری صحیح  نقشی بسزا در اولین دیدار دارد و احساس خوشایندی و خوشحالی را به میهمانان انتقال می دهد.

ادبیات نیز در خدمت رسانی، مهارتی اساسی است که به توانمندی در استفاده از کلمات و اصطلاحات مناسب و مؤدبانه در ارتباط با میهمانان اشاره دارد. به کارگیری واژه های ممتاز و شایسته، به میهمانان حس عزت و احترام می‌دهد و تجربه‌ای خوشایند از تعامل با پرسنل هتل را برایشان فراهم می سازد.

تجربه ای متمایز

تلفیق صحیح مهارت های چهره‌گری و ادبیات، تجربه‌ای متمایز و خاص از هتل را در ذهن میهمانان شکل می دهد. صرف نظر از تجهیزات و امکانات موجود در یک هتل، اگر پرسنل به مهارت‌های چهره‌گری و ادبیات در خدمت رسانی مسلط باشند بازگشت مکرر میهمانان به هتل را موجب خواهند شد.  

 استفاده از اصطلاحات مودبانه، و توانایی انتقال اطلاعات به شیوه‌ای قابل فهم و دلپذیر، به کارگیری عبارات دوستانه و خوش‌صدا، به تجربه مثبت میهمانان خواهد افزود؛ فضایی دوستانه، خوشایند و خاطره‌انگیز را برای میهمانان رقم خواهد زد.

سخن پایانی: دو مهارت چهره گیری و ادبیات، از یک سو تجربه میهمانان از هتل را ارتقا خواهد داد و از سوی دیگر تعاملاتی مثبت را میان پرسنل و میهمانان ایجاد خواهد نمود.

خبرهای مرتبط