میرزا لطفعلی فرزند میرزا محمد علی یاور متخلص به عندلیب شاعری ورزیده اما گمنام است که به سال 1270 ه. ق در ارومیه پا به عرصه حیات نهاد و به سال 1335 ه. ق در 65 سالگی چشم از جهان فرو بست. بر اساسِ مستنداتِ خطی، عندلیب مرید حافظ شیرازی بوده و بیشتر شعرهای خود را در مصداق غزلیات خواجه شیراز سروده است. منوچهری، حافظ، و قاآنی از سخن پردازان مورد علاقه عندلیب بوده اند. شاعر ارومیه ای به دو سبک خراسانی و عراقی شعر می سروده است.

لطفعلی شاعری دو زبانه بود و به فارسی و ترکی شعر می گفت. دیوان عندلیب حاوی یک مثنوی، ساقی نامه، ترکیب بند، و غزلیات است.

خبرهای مرتبط